Skip to Main Content

Readings: Flavours of Chinese Literature

26 Jan 2019
11:40-12:20
Karvy Kanopy

Readings: Flavours of Chinese Literature

A Lai, Ge Shuiping, Rong Rong, Shi Yifeng, Bei Ta                                                                                         Chair: Guan Renshan
Co-ordinators: Zheng Lei & Hu Wei